DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • สมชัย, ศรีนอก; ชวาล, ศิริวัฒน์; นิเวศน์, วงศ์สุวรรณ; ศักดิ์ดา, อคฺคปญฺโญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีล ๕ ตามหลักคาสอน พระพุทธศาสนาเถรวาท, ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแ ...
 • สุพรต, บุญอ่อน; พระครู, ูสิริภูรินิทัศน์; พระครูใบฏีกามณฑล, เขมโก; ปฏิธรรม, สำเนียง; ธีรพันธ์, เชิญรัมย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค&เพื่อ (๑) เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินการของโรงเรียน ผู สูงอายุในภาคกลาง (๒) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู สูงอายุของโรงเรียน ผู สูงอายุในภาคกลาง และ (๓) เพื่อเสริมสร างเค ...
 • นันทกรณ์, ปิยภาณี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยเรื่อง “อัตวินิบาตกรรม : แนวทางแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทย ตามหลักพุทธจริยธรรม” มีวัตถุประสงค์อยู่ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวคิดใน การตัดสินใจทาอัตวินิบาตกรรม ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยจิตสังคมท ...
 • พระครู, วิโชติสิกขกิจ; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; ศราวุธ, ปลอดภัย; ปริญญา, นิกรกุล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาลักษณะการบริหาร การบูรณาการหลักพุทธธรรม แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเลือกแบบเจาะจง ...
 • พระครู, สุตธรรมาภรณ; พวน, ขนฺติธโร (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยกับการพัฒนาจิตใจ ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds