Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 716  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดนายภัชรบถ, ฤทธิ์เต็ม
2550ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาผศ.ดร.ปฏิภาณ์, มหรรธนาธิบดี; นายจานงค์, ปุผาลา
2550การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมโดยอาศัยหลักสามัคคีธรรมนางรุ่งทิพย์, กล้าหาญ; นายบรรชร, กล้าหาญ
2551การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีนายโสรัจ, นามอ่อน; ผศ.บัญชา, จำปารักษ์; นายเฉลิมสุข, บุญคำภา
2551ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาพระมหาสุริยา, วรเมธี; พระสรวิชญ์, อภิปญฺโญ; ผศ.ดร.ประยูร, สุยะใจ; ผศ.ดร.เมธาพันธ์, โพธิธีรโรจน์
2551การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่นายธีรยุทธ, วิสุทธิ
2551การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎกดร.ประพันธ์, ศุภษร; ผศ.สมควร, นิยมวงศ์
2551การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่นายธีรยุทธ, วิสุทธิ
2552การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาบัณฑิต, ปณฺฑิตเสวี ดร.
2552ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธ ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรานางอัญชลี, โอ่งเจริญ; นายภูริทัต, ศรีอร่าม
2552การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกพระมหาวิจิตร, กลฺยาณจิตฺโต
2552การศึกษาอบรมและพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนให้ดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามหลักพุทธธรรมพระมหาไกรสร, โชติปญฺโญ
2552กุศโลบาย : ศึกษาการใช้ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทดร.อธิเทพ, ผาทา
2553การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกพระครูปลัดมารุต, วรมงฺคโล,ผศ.ดร.
2553การศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทยดร.พิเชฐ, ทั่งโต; ผศ.ดร.ประยูร, สุยะใจ; นายอนุชา, พละกุล
2553การศึกษาภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนายอนุสรณ์, นางทะราช
2553การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโตพระครูปริยัติธรรมวงศ์, ดร.
2553การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสานพระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.,ดร.; นายทองดี, ลำต้น; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2554การวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญพระมหากฤษณะ, ตรุโณ, ผศ.,ดร.; นายกฤต, ศรียะอาจ
2554การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีผศ.อนุภูมิ, โซวเกษม