Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 716  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Chiang Rai city of art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพระครู, วิมลศิลปกิจ; พระครู, พิธานพิพัฒนคุณ; ใจ, บุญชัยมิ่ง
2562The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงรายมานิตย์, กันทะสัก; อมลณัฐ, กันทะสัก; ศตวรรษ, หน่อแก้ว
2561Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนพิษณุชัย, ชูชื่น
2559Trends of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN CommunityPhra, Rajvaramethi
2559กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนพระคมสัน, ฐิตเมธโส, ผศ.; ดร.เอนก, ใยอินทร์; นางสาวปิยวรรณ, หอมจันทร์
2559กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนคมสัน, ฐิตเมธโส; เอนก, ใยอินทร์; ปิยวรรณ, หอมจันทร์
2561กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ใน จังหวัดชลบุรีสุขสรร, ทองที
2560กระบวนการจัดการชุมชนโดยบูรณาการหลักคาสอนทางศาสนาและวิถีแห่งวัฒนธรรมของชุมชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นิเวศน์, มณีรัตนวงศ์
2561กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายภูริวัจน์, ปุณยวุฒิปรีดา; ไพรัชน์, ธมฺมทีโป; สุกิจจ์, บุตรเคน; พิมพรไพ, ไกรสะอาด
2561กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยาสุเทพ, สารบรรณ; พระมหาพงษ์ประภากรณ์, วิสุทฺธิาณเมธี; พระมหาสุรชัย, ชยาภิวฑฺฒโน; นพดล, อินปิง; สิริกานดา, คำแก้ว
2562กระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่านธัชพล, ยรรยงค์; พระมหากิตติ, กิตฺติเมธี; พระมหาอนันต์, องฺกุรสิริ
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์พระมหาอุดร, อุตฺตโร; พระศรีสุทธิพงศ์, สมส่วน; พระครูใบฎีกามณฑล, เขมโก; พระมหายรรยง, สุรปญฺโ; นิทรา, ฉิ่นไพศาล
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์อุดร, อุตฺตโร; พระศรีสุทธิพงศ์, (สมส่วน; พระครูใบฎีกา, มณฑล เขมโก; ยรรยง, สุรปญฺโ; นิทรา, ฉิ่นไพศาล
2559กระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนวพุทธของเยาวชนวิโรจน์, พรหมสุด
2561กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ การ ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-เชียงรายสหัทยา, วิเศษ
2555กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนาผศ.ดร. ประพันธ์, ศุภษร; ดร. ตวงเพชร, สมศรี; นายสมคิด, เศษวงศ์
2559กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักพุทธธรรมพระพีระพงศ์, ฐิตธมฺโม, ดร.; ดร.วิรัตน์, ฉัตรวิโรจน์
2561กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อกับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์อภิพัธน์, วิศิษฏ์ใจงาม; ดำรงค์, มหนิธิวงศ์; จุมพต, อ่อนทรวง; สุทัศน์, อาสนาชัย; จิรพจน์, ขวัญคง
2561กระบวนการมีส วนร วมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู ร วมกันอย างสันติ ของกลุ มชาติพันธุในภาคตะวันตกพระพรหมเวที, (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
2560กระบวนการสร้างจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด และชุมชนในล้านนาฤทธิชัย, แกมนาค; พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ.ดร.; สุภัชชา, พันเลิศพาณิชย์