Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/103
Title: การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืน
Other Titles: Creating the development of Panjapala for the sustainable development of cooperatives
Authors: อรชร, ไกรจักร์
กฤษณา, รักษาโฉม
ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
Keywords: การสร้างระบบการพัฒนา ปัญจพละ สหกรณ์แบบยั่งยืน
Issue Date: 2560
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้รูปแบบงาน ( Action Research)โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยมุ่งเน้นการประชุมระดมสมอง กาหนดปัญหาโดยผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในกระบวนการสหกรณ์มีส่วนร่วมในงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษา กระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ๒ ) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ๓) เพื่อนาเสนอการสร้างระบบปัญจ พละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืน ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากร สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อเท็จจริงสหกรณ์ทุกประเภทนั้น มีหลักการ ข้อบังคับ กฎระเบียบ สหกรณ์พร้อมกฎหมายกว่า ๑๐๘ ฉบับที่สามารถนามาบังคับใช้ได้เป็นอย่างดี ครอบคลุม ปัจจัย ความสาเร็จเกิดขึ้นจากหลักมีหลักการ ข้อบังคับ กฎระเบียบสหกรณ์ การนาเสนอการสร้างระบบปัญจ พละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืน ผู้ร่วมประชุม ๔ กลุ่ม และ ตอบแบบสอบถาม จานวน ๖๘ ราย ผล การศึกษา พบว่า ร้อยละ ๙๕ เห็นด้วยกับการสร้างระบบพัฒนาบุคลากร นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ออกแบบเพื่อการพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งตามโครงสร้างบริหาร ผสมผสานกับหลัก 3 R ใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบ“บ่มเพาะคนดี” หลักวิชาการ หลักธรรมปัญจะพละ เป็นวงกลมสาย ธารคุณค่างานล้อมใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความเจริญงอกงาม ด้านความเป็นคนดี มีจิตสานึกใน หน้าที่ งานวิจัยนี้ทาการถอดบทเรียน จากกลุ่มผู้นาสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการ สมาชิก และ ภาครัฐสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความเห็นร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เชื่อมั่นว่าการสร้างระบบ พัฒนาบุคลากรปัญจพละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืน จะเกื้อหนุนสามารถขับเคลื่อนบุคลากรทุก ระดับ ให้มีคุณลักษณะของผู้มีปัญญา กาลังแห่งความรอบรู้ ความฉลาด มีคุณธรรม และ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุดความรู้ และ ตัวแบบพัฒนาบุคลากร ( Innovation) เพื่อการพัฒนาบุคลากร นับเป็นตัวแบบที่จะนาไปสร้างกระบวนการพัฒนาสหกรณ์ แต่ละประเภท โดยผสมผสาน เข้ากับหลักสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพของกระบวนการสหกรณ์ จากการอภิปราย ผล คณะกรรมการเครือสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มีความเชื่อมั่นว่าระบบการการพัฒนาปัญจพละ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรสหกรณ์ให้มี “หิริโอตตัปปะ” ส่งผลให้บุคลากรของ กระบวนการพัฒนาบุคลากร มีความสานึกในหน้าที่ รักษาหน้าที่ด้วยธรรมะ
URI: http://198.7.63.81:8080/xmlui/handle/123456789/103
Appears in Collections:รายงานวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2560-006 อรชร ไกรจักร์.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.