รายงานวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยศตวรรษ, สงกาผัน
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยศตวรรษ, สงกาผัน; สามารถ, บุญรัตน์; พระมหาสุดใจ, ชยวุฑโฒ
2559การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลยศตวรรษ, สงกาผัน; สามารถ, บุญรัตน์; วรรณพร, ชุมพวง
2560การพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณ์พระสงฆ์กระทาผิดพระวินัยเป็นรูปแบบศาลวินัย สงฆ์และพระสังฆาธิการกระทาผิดทางปกครองสงฆ์เป็นรูปแบบศาลปกครองสงฆ์ประมาณเลิศ, อัจฉริยปัญญากุล
2563การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนาพระสุธีรัตนบัณฑิต
2563การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)พระมหาเสรีชน, นริสฺสโร; กมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; สุกิจจ์, บุตรเคน
2563การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; อนุกูล, ศิริพันธ์; บุษกร, วัฒนบุตร; ณฤณีย์, ศรีสุข
2563การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; อนุกูล, ศิริพันธ์; บุษกร, วัฒนบุตร; ณฤณีย์, ศรีสุข
2563การสร้างต้นแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ณฤณีย์, ศรีสุข; พระอธิการสุชาติ, จนฺทสโร; บุรินทร์, รุจจนพันธุ์
2563สัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา : การสังเคราะห์คติธรรมและความเชื่อสู่การสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมของวัดในจังหวัดพิจิตรชัยภัทร, ปทุมทา; พระครูพิพัฒน์สุตคุณ; พระปลัดทัศนพล, เขมจาโร; กวีภัทร, ฉาวชาวนา; นพวรรณ์, ไชยชนะ
2563การยกระดับแหล่งทุนชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเติมศักดิ์, ทองอินทร์; รัฐพล, เย็นใจมา; กาญจนา, ดำจุติ
2563การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อพระครูโฆสิตวัฒนานุกูล; ธีระพงษ์, สมเขาใหญ่; ดิเรก, นุ่นกล่ำ; สามิตร, อ่อนคง; รังสรรค์, วัฒนาชัยวณิช; อัครเดช, พรหมกัลป์
2563สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรม กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพระครูโฆษิตวัฒนานุกูล; พระมหาชุติภัค, อภินนฺโท; อัครเดช, พรหมกัลป์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; สุภาวดี, คงอินทร์; วันพระ, สืบสกุลจินดา
2563การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอัครเดช, พรหมกัลป์; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; จรูญศักดิ์, สุนทรเดชา
2563แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับ การจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงประเสริฐ, ปอนถิ่น; พระครูสาทรธรรมสิทธิ์; พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์; สังวรณ์, สมบัติใหม่; ปุระวิชญ์, วันตา
2563ผลิตภัณฑ์จากเชือก:รูปแบบการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในการพัฒนาสัมมาชีพสู่ระดับสากลด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมามนัสพล, ยังทะเล; พระครูใบฏีกาหัสดี, ประกิ่ง; พระครูภัทรจิตตาภรณ์; พระครูอัครศีลวิสุทธิ์; เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี
2563รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์
2563การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup ใน จังหวัดนครราชสีมาเบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม
2563การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; มนัสพล, ยังทะเล; เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี
2563การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสาหรับผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาเบญจมาศ, สุวรรณวงศ์; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716