รายงานวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 630
Issue DateTitleAuthor(s)
2561อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต ่อวิถีชีวิตคนลุ่ มน้ำโขงพระมหาปพน, กตสาโร; อนุธิดา, บุญตะวัน
2561อาณาจักรล้านช้างและการล มสลายของอาณาจักรล้านช้างปัญญา, คล้ายเดช; มาริสา, ไสวงาม
2561อาณาจักรล้านช้าง: ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขงสุวิน, ทองปั้น
2561นโยบายภาครัฐ: การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมอีสานชาญชัย, ฮวดศรี; สุธิพงษ์, สวัสดิ์ทา
2561กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอีสาน : ศึกษากรณีบุญแห่กระธูปของชุมชน อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิพระมหาสังคม, ชยานนฺโท
2561ขันติธรรม : กระบวนการสร้างสันติของผู้นาชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาพระครูสิริคณาภิรักษ์; สราวุฒิ, งาหอม; ชุมพล, ศรีราตรี; สมปอง, ทิพย์สมบัติ
2561พระสิงห์ ๔ : แนวคิด คุณค่า ของวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนสู่รูปแบบพุทธประติมากรรม ร่วมสมัยและความเข้าใจของสังคมมานิตย์, กันทะสัก; อมลณัฐ, กันทะสัก; ศตวรรษ, หน่อแก้ว
2561การผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : คุณค่าอัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวัฒนธรรมชุมชนพระครูวัชรสุวรรณาทร
2561การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเพื่อส งเสริมการอยู ่ร วมกันอย ่างสันติของกลุ่ มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาเกรียงศักดิ์, ภูริวฑฺฒโก
2561กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุเชิงพุทธบูรณาการจังหวัดนครพนมพรรณี, วงศ์จำปาศรี
2561Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนพิษณุชัย, ชูชื่น
2561กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีปัณณวิชญ์, แสงหล้า
2561การพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นผู้ประกอบการเกษตร Smart Farmer เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนในอาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีปัณณวิชญ์, แสงหล้า; เสริมศักดิ์, สุขสุชะโน
2561การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาคำพันธุ์, รณณชโย; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ, ชยทตฺโต
2561การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาชินภัทร, ฉินฺนาลโย; พระมหาพิพัฒพงศ์, ฐิตธมฺโม; อุทัย, ภูบังดาว
2561พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู ร วมกันอย างสันติของกลุ มชาติพันธุ$ใน ภาคตะวันตกพระสมุทรวชิรโสภณ
2561การศึกษานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีวรพจน์, ก้องเสนาะ
2561กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ใน จังหวัดชลบุรีสุขสรร, ทองที
2561ศึกษา และฟื้นฟูโครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการรองรับการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครธีรภัค, ไชยชนะ; พระมหาวิเชียร, ปริชาโน; ธัชชนันท์, อิศรเดช
2561การพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญาสาหรับแกนนา ชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่พระบุญทรง, ปุญฺญฺธโร; ประทีป, พืชทองหลาง; อวัสดา, ทับทิมแท้
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 630