Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/667
Title: คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชน
Other Titles: The Characteristics of Local Leaders Resulting in the Enhancement of Peace in the Communities
Authors: พระดวงเด่น, ฐิตญาโณ
พระมหาวีรศักดิ์, อภินนฺทเวที
พระมหาพงศธร, ธมฺมภาณี
ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
รุ่งรัตน์, สุวนาคกุล
ทัศนี, ช้อยกิติพันธ์
Keywords: คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่น
กำรสร้ำงสันติสุข
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: กำรวิจัย คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสันติสุขในชุมชน เป็นกำรวิจัยโดยกำรออกแบบวิธีกำรดำเนินกำรวิจัยวิจัยอนำคต (EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณลักษณะของผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ชุมชนพึงประสงค์ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และเพื่อนำเสนอองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสันติสุขในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ๑) คุณลักษณะของผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ชุมชนพึงประสงค์ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ คุณลักษณะผู้นำสันติภำพท้องถิ่นต้องมีคุณลักษณะทั้ง ๔ ด้ำน คือ ด้ำนจิตภำพ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนสังคมภำพ ด้ำนปัญญำภำพ โดยมีรำยละเอียดที่ชุมชนต้องกำร คือ ด้ำนจิตภำพ ต้องเคำรพควำมในควำมแตกต่ำง มีทัศนคติด้ำนสันติวิธี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมเสียสละ จิตอำสำ มีจิตหนักแน่นมั่นคง ไม่อคติ มีใจเป็นกลำง และสุดท้ำยต้องมีควำมเมตตำกรุณำ ด้ำนกำยภำพ ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำม ด้ำนสังคมภำพ ต้องใส่ใจช่วยเหลือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ ด้ำนปัญญำภำพ พัฒนำเรียนรู้อยู่เสมอ สื่อสำรเป็น รู้จักคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ มีส่วนร่วม พร้อมรับฟังควำมเห็น นอกจำกนี้ ควำมเป็นนักวิศวกรสันติภำพท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้ำที่สร้ำงสันติสุขให้กับชุมชน เป็นผู้ประสำน สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง เน้นกำรมีส่วนร่วม มีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่ใช้ควำมรุนแรง ไม่แบ่งแยกด้ำนเชื้อชำติศำสนำ เป็นคนที่มีบทบำทสนับสนุนส่งเสริมบ้ำน วัด โรงเรียนให้มำทำกิจกรรมหรือสร้ำงควำมสำมัคคีร่วมกัน ข ๒) องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสันติสุขในชุมชน พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญ ๖ สำขำ ด้ำนสันติวิธี ด้ำนไกล่เกลี่ย ด้ำนพัฒนำผู้นำ ด้ำนพหุวัฒนธรรม ด้ำนกระบวนกร และด้ำนผู้นำชุมชนต้นแบบ สัมภำษณ์จำนวน ๓๐ ท่ำน และตอบแบบสอบถำม จำนวน ๒๔ ท่ำน ได้สะท้อนคุณลักษณะผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสันติสุขในชุมชน ทำให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้นำสันติภำพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสันติสุขในชุมชน ซึ่งมี ๑๓ องค์ประกอบ ๕๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ด้ำนจิตภำพ มี ๗ (๒) ด้ำนกำยภำพ มี ๓ ตัวชี้วัด (๓) ด้ำนสังคมภำพ มี ๒ ตัวชี้วัด ๔) ด้ำนปัญญำภำพ มี ๖ ตัวชี้วัด (๕) ด้ำนอุดมกำรณ์ มี ๕ ตัวชี้วัด (๖) ด้ำนวิสัยทัศน์ มี ๕ ตัวชี้วัด (๗) ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติตน มี ๓ ตัวชี้วัด (๘) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชน มี ๓ ตัวชี้วัด (๙) ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง มี ๓ ตัวชี้วัด (๑๐) ด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำงสันติ มี ๕ ตัวชี้วัด (๑๑) ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำหนดจุดหมำยร่วมกันของชุมชน มี ๖ ตัวชี้วัด (๑๒) ด้ำนพลังเรียนรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มี ๔ ตัวชี้วัด (๑๓) ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย มี ๔ ตัวชี้วัด
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/667
Appears in Collections:รายงานวิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.