Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 518 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอีสานใต้ทวีศักดิ์, ทองทิพย์; พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.; พระมหาสมบัติ, ฐานวโร
2561การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดอุตรดิตถ์พระครู, วีรศาสน์ประดิษฐ; ฐนกร, กิตฺตธโร; ศักดิ์ดา, หอมหวล
2561การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกายสีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรตพระมหาจีรวัฒน์, กนฺตวณฺโณ (กันจู), ดร.
2560การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาธนรัฐ, สะอาดเอี่ยม; พระมหาเจริญสุข, คุณวีโร; พระปราโมทย์, วาทโกวิโท; เกษศิรินทร์, ปัญญาเอก
2562การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัดตามหลักจักรวาลวิทยาพระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.
2562ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่มานิตย์, โกวฤทธิ์; ประเสริฐ, บุปผาสุข
2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซโสวิทย์, บำรุงภักดิ์
2561รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐พระครูพิจิตรศุภการ, ดร.; นายประสิทธิ์, รักนุ้ย; นางสาววนิดา, เหมือนจันทร์; ดร.นฤมล, ประสิทธิ์ศร
2561การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพระมหาสหาย, กนฺตธมฺโม; พระมหาปิยะบุตร, ปญฺญาวฑฺฒโน
2560แนวทางในการอนุรักษ์แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ประกอบในพระราชพิธี รัฐพิธี : เฉพาะของแม่น้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพระครู, เกษมวัชรดิตถ์; พระครู, วัชรสุวรรณาทร; นพ, เฟื่องฟู