Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมพลังทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในกลุ่มจังหวัดสนุกศศิธร, ล่องเลิศ
2561การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างพระศรีสวรรค์, อมรธมฺโม; ลำยอง, สำเร็จดี; ชูศรี, เกิดศิลป์
2561การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเพื่อส งเสริมการอยู ่ร วมกันอย ่างสันติของกลุ่ มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาเกรียงศักดิ์, ภูริวฑฺฒโก
2561พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู ร วมกันอย างสันติของกลุ มชาติพันธุ$ใน ภาคตะวันตกพระสมุทรวชิรโสภณ
2561การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาคำพันธุ์, รณณชโย; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ, ชยทตฺโต
2561การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาชินภัทร, ฉินฺนาลโย; พระมหาพิพัฒพงศ์, ฐิตธมฺโม; อุทัย, ภูบังดาว