Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาศิลาวัฒน์, ชัยวงศ์; พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ, ภูริวฑฺฒโน; พระครูสุตชยาภรณ์; พระมหาบวรวิทย์, รตนโชโต; สุทธิพร, สายทอง
2563การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; มนัสพล, ยังทะเล; เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี
2563รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์
2563การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอัครเดช, พรหมกัลป์; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; จรูญศักดิ์, สุนทรเดชา
2561การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาคำพันธุ์, รณณชโย; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ, ชยทตฺโต
2563การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสาหรับผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาเบญจมาศ, สุวรรณวงศ์; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุขขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; ธปภัค, บูรณสิงห์; ทยาวีร์, ช่างบรรจง; สีฟ้า, ณ นคร; ดลนพร, วราโพธิ์
2563การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาภัชรบถ, ฤทธิ์เต็ม; มานิตย์, โกวฤทธิ์
2563การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์พระมหากฤษฎา, กิตฺติโสภโณ; พระปลัดระพิน, พุทฺธิสาโร; พระครูโกศลธรรมานุสิฐ; สุภัทรชัย, สีสะใบ
2563การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูนสมจันทร์, ศรีปรัชยานนท์; ญาตาวีมินทร์, พืชทองหลาง; ปาณิสรา, เทพรักษ์