Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเพื่อส งเสริมการอยู ่ร วมกันอย ่างสันติของกลุ่ มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาเกรียงศักดิ์, ภูริวฑฺฒโก
2563สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรม กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพระครูโฆษิตวัฒนานุกูล; พระมหาชุติภัค, อภินนฺโท; อัครเดช, พรหมกัลป์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; สุภาวดี, คงอินทร์; วันพระ, สืบสกุลจินดา
2563การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอัครเดช, พรหมกัลป์; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; จรูญศักดิ์, สุนทรเดชา
2561พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู ร วมกันอย างสันติของกลุ มชาติพันธุ$ใน ภาคตะวันตกพระสมุทรวชิรโสภณ
2561การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกพระมหาคำพันธุ์, รณณชโย; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ, ชยทตฺโต