Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; โกนิฏฐ์, ศรีทอง; สุดา, โรจนอุทัย; ชนันภรณ์, อารีกุล
2561พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; แม่ชีสุดา, โรจนอุทัย; รุ่งรัตน์, สุวนาคกุล; ชนิญญา, ชัยสุวรรณ
2560การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืนอรชร, ไกรจักร์; กฤษณา, รักษาโฉม; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
2561ชุมชนบางวัว : สร้างต้นกล้าจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอรชร, ไกรจักร์; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุขขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; ธปภัค, บูรณสิงห์; ทยาวีร์, ช่างบรรจง; สีฟ้า, ณ นคร; ดลนพร, วราโพธิ์
2563วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันติสุขให้ชุมชนขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
2563คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชนพระดวงเด่น, ฐิตญาโณ; พระมหาวีรศักดิ์, อภินนฺทเวที; พระมหาพงศธร, ธมฺมภาณี; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; รุ่งรัตน์, สุวนาคกุล; ทัศนี, ช้อยกิติพันธ์
2563การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชนพระปราโมทย์, วาทโกวิโท; พระครูปลัดอดิศักดิ์, วชิรปญฺโญ; พระครูสมุห์สนิทวงศ์, วุฑฺฒิวํโส; พระวีระพจน์, ชาครธมฺโม; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์
2563รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาพระมหาชุติภัค, แหมทอง; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; อัครเดช, พรหมกัลป์; ชนันภรณ์, อารีกุล; พีระศิลป์, บุญทอง; บุณณดา, สุปิยพันธุ์