Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลยธงชัย, สิงอุดม; พระมหาสมศักดิ์, สติสมฺปนฺโน
2563กระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลยพระครูปริยัติคุณรังษี; ส่งสุข, ภาแก้ว; พวงเพชร, พลวิเศษ; พระธนากร, เพราะถะ; เอกลักษณ์, คงทิพย์; พัทธนันท์, นวลน้อย
2559การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลยศตวรรษ, สงกาผัน; สามารถ, บุญรัตน์; วรรณพร, ชุมพวง
2563การสร้างจิตสานึกเชิงพุทธในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดนจังหวัดเลยพระมหาสุภวิชญ์, ปภสฺสโร; พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์, ใต้ศรีโคตร; พัทธนันท์, นวลน้อย; เอกลักษณ์, คงทิพย์; พระมหาสมศักดิ์, สินนา
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยศตวรรษ, สงกาผัน