Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชรพระราช, วชิรเมธี; พระเมธี, วชิรภูษิต; พระครู, โกศลวชิรกิจ; ธีระวัฒน์, แสนคำ
2560การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเลยพระสิริ, รัตนเมธี; ธีระวัฒน์, แสนคำ
2559การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลยธงชัย, สิงอุดม; ธีระวัฒน์, แสนคำ
2560พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงธีระวัฒน์, แสนคำ
2560การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลยพระมหาสมศักดิ์, สติสมฺปนฺโน; ธีระวัฒน์, แสนคำ; สุกาญดา, เทนอิสสระ
2560พระธาตุสาคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงธีระวัฒน์, แสนคำ
2560พระธาตุสาคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงธีระวัฒน์, แสนคำ
2560พระเจดีย์สาคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม ศรัทธา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพระมหาสมศักดิ์, สติสมฺปนฺโน; ธีระวัฒน์, แสนคำ; บุญวัฒน์, บุญทะวงศ์
2560การวิเคราะห์การจัดการมรดกโลกกับวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.; พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.; พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร.; ธีระวัฒน์, แสนคำ

Discover

Date issued
Has File(s)