Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานนายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร.; ผศ.โสรัจ, นามอ่อน; นายวรวัฒน์, ราชิวงศ์; ดร.สิปป์มงคล, ป้องภา
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยนายธรธรรม์, ชินโกมุท; พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม ผศ.ดร.; พระครูปลัดศรีอรุณ, ญานิสฺสโร; ผศ.โสรัจ, นามอ่อน; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2561ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามพระมหาไสว, สิริปญฺโญ; พระครูสมุห์เฉวียน, กตปุณฺโญ, ดร.; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2561ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญพระสังวาน, เขมปญฺโญ (สายเนตร); พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, รศ.ดร.; พระสิริชัย, ธมมจโร (สายสิงห์); นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2556การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร.; นายวุฒิพล, คำตั้งหน้า; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2558บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของ กระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีพระใบฏีกาสุพจน์, ตปสีโล, ดร.; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.; พระศิวเดชน์, ญาณวโร; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2560จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.; พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์, ผศ.ดร.; พระครูจินดาสารานุกูล, ดร.; พระศิวเดชน์, ญาณวโร; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2559ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานีนายประยงค์, ศรไชย; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.; พระมหาคำพันธ์, ปภากโร, ดร.; พระครูจินดาสารานุกูล, ดร.; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนายโสรัจ, นามอ่อน; นายวรวัฒน์, ราชิวงศ์; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร.
2561ศึกษากระบวนการปลูกฝังด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรมแก่เด็กและเยาวชน ด้วยนิทานพื้นบ้านอีสาน จังหวัดอุบลราชธานีพระครูกิตติคุโณภาส, อุดมพันธ์; นายมนูญ, พันนา; พระนพรัตน์, ขนฺติธโร; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; นางสาวศรีวรรณ, นามเกษ

Discover

Has File(s)