Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 658 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซโสวิทย์, บำรุงภักดิ์
2556พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคมพระศรีวิสุทธิคุณ, (ดร.); พระครูสิริปริยัติวิธาน; พระฉลอง, แสนดี
2561รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐พระครูพิจิตรศุภการ, ดร.; นายประสิทธิ์, รักนุ้ย; นางสาววนิดา, เหมือนจันทร์; ดร.นฤมล, ประสิทธิ์ศร
2555การศึกษารูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของพระสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธาของประชาชนผศ.บรรจง, โสดาดี; ผศ.ดร.ทวีศักดิ์, ทองทิพย์; พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.
2559การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยพระครูสังฆรักษ์, กิตติพงศ์
2559การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้านอีสานพระครู, ปริยัติธรรมวงศ์; พระ, ปัญญาวรวัฒน์; นิภาภัทร, อยู่พุ่ม
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์อุดร, อุตฺตโร; พระศรีสุทธิพงศ์, (สมส่วน; พระครูใบฎีกา, มณฑล เขมโก; ยรรยง, สุรปญฺโ; นิทรา, ฉิ่นไพศาล
2561การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพระมหาสหาย, กนฺตธมฺโม; พระมหาปิยะบุตร, ปญฺญาวฑฺฒโน
2560แนวทางในการอนุรักษ์แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ประกอบในพระราชพิธี รัฐพิธี : เฉพาะของแม่น้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพระครู, เกษมวัชรดิตถ์; พระครู, วัชรสุวรรณาทร; นพ, เฟื่องฟู
2560การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายสมเดช, นามเกตุ