Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 658 (Search time: 0.041 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอภิรมย์, สีดาคำ
2561ศาสนาและวัฒนธรรม : การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ทวีศักดิ์, ทองทิพย์; เศรษฐพร, หนุนชู; ปัญวลี, เสริมทรัพย์; พระมหาโชตนิพิฐพนธ์, สุทฺธจิตฺโต
2559วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพื่อสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทยพระครู, คัมภีร์ธรรมานุวัตร
2560เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการสร้างเสริมความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ธงชัย, สิงอุดม; สามารถ, บุญรัตน์; พัชรี, สายบุญเยื้อน
2561พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนา ของชมุ ชนในจังหวดั สรุ ินทร์ธนรัฐ, สะอาดเอี่ยม; ธีรทิพย์, พวงจันทร์; เกษศิรินทร์, ปัญญาเอก
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานนายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร.; ผศ.โสรัจ, นามอ่อน; นายวรวัฒน์, ราชิวงศ์; ดร.สิปป์มงคล, ป้องภา
2553การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกพระครูปลัดมารุต, วรมงฺคโล,ผศ.ดร.
2557การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการรศ.ดร.สมศักดิ์, บุญปู่
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์; โกนิฏฐ์, ศรีทอง; สุดา, โรจนอุทัย; ชนันภรณ์, อารีกุล
2559การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน : เมืองน่านพระ, ชยานันทมุนี; วรปรัชญ์, คำพงษ์; พระปลัดนฤดล, กิตติภทฺโท; ฐิติพร, สะสม; อรพินท์, อินวงค์