DSpace Repository

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ผศ.อนุภูมิ, โซวเกษม (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักทศพิธราช ...
 • พระมหากฤษณะ, ตรุโณ, ผศ.,ดร.; นายกฤต, ศรียะอาจ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย และวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีการเก็บข้อมูลจากตำรา เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ...
 • บูรกรณ์, บริบูรณ์; นายวิบูลย์, แมนสถิตย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบการนำตนของพระสงฆ์เข้าไปผูกพันกับชุมชน ๒) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการพัวพันของพระสงฆ์กับชุมชน และ๓) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของพระสงฆ์เข้าไปพัวพันกับสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น ...
 • ผศ.บรรจง, โสดาดี; ผศ.ดร.ทวีศักดิ์, ทองทิพย์; พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. (2555)
  การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของพระสงฆ์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธาของประชาชน” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการสำนักปฏิบัติธรรม รูปแบบของเหตุผลในการสอนธรรม ...
 • ผศ.ดร. ประพันธ์, ศุภษร; ดร. ตวงเพชร, สมศรี; นายสมคิด, เศษวงศ์ (2555)
  งานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ของ การวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาจิตอาสาตามแนวทฤษฎีทั่วไปและพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาการ ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา (๓) เพื่อศึกษากระบว ...
 • พระครูธรรมธรศิริวัฒน์, สิริวฑฺฒโน ผศ., ดร.; พระสุภาพร, เตชธโร; นายสิทธิมนต์, ติสันเทียะ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภ ...
 • บูรกรณ์, บริบูรณ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑ เพื่อศึกษาการคลี่คลายโครงสร้างและจารีตการเขียนวรรณกรรมจักรวาลวิทยาทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ ๒ เพื่อศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมจักรวาลวิทยาที่มีต่อพุทธศิลปกรรม ผลการศึกษาพบว่า ...
 • นันทวิทย์, แก้วบุตรดี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  ชวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2551 และสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2551 โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบการวิจัย ...
 • พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. และคณะ (2556)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ใน การอนุรักษ์ป่าชุมชน สภาพปัจจุบันปัญหาการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าของชุมชน และแนวทาง จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาใ ...
 • นายไพรินทร์, ณ วันนา (2556)
  กการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ สอนหลักสูตรท้องถิ่นกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลาพูน ๒.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด ...
 • พระราเชนทร์, วิสารโร,ดร.; พระมหานรากร, วรเมธี (2556)
  การวิจัย เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของ พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ คือ เพื่อ ศึกษาแนวคิดตามหลักพุทธธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจน ...
 • นายบุญส่ง, นาแสวง (2556)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการคือ ๑)เพื่อศึกษาบริบทของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น ๒)เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น และ ๓)เพื่อนา เสนอกลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น ...
 • ดร.เจษฎา, มูลยาพอ (2556)
  การศึกษาวิจัย เรื่อง เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักคาสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพื่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี ...
 • พระศรีวิสุทธิคุณ, (ดร.); พระครูสิริปริยัติวิธาน; พระฉลอง, แสนดี (2556)
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา โดยผ่านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง การจัดการพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสริม ...
 • พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร.; นายวุฒิพล, คำตั้งหน้า; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและเพื่อเส ...
 • ดร.แม่ชีกฤษณา, รักษาโฉม; Dr.Martin, Seeger; นายสมคิด, เศษวงศ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของแม่ชีไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ สำนักใหญ่แม่ชีไทยซึ่งมี ๓ วัด แบ่งเป็นเขตพระนคร ๒ วัด คือ ...
 • นางรุ่งทิพย์, กล้าหาญ; นายบรรชร, กล้าหาญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำที่มีศีลธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน และศึกษาผลการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำที่มีศีลธร ...
 • พระมหาเสรีชน, นริสฺสโร (พันธ์ประโคน); นายสายชล, ปัญญชิต; นายภูเบศ, วณิชชานนท์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษาสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ...
 • ดร.ใจ, บุญชัยมิ่ง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัด การจัดการสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา ๒. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม การคิด การวางแผนของคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาวัด การจัดการสาธา ...
 • พระใบฏีกาสุพจน์, ตปสีโล, ดร. (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556)
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการศึกษาถึงกระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีผู้วิจัยใช้กระบวนการ ...