DSpace Repository

Browsing by Author "กฤษณา, รักษาโฉม"

Browsing by Author "กฤษณา, รักษาโฉม"

Sort by: Order: Results:

  • อรชร, ไกรจักร์; กฤษณา, รักษาโฉม; ขันทอง, วัฒนะประดิษฐ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
    การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้รูปแบบงาน ( Action Research)โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยมุ่งเน้นการประชุมระดมสมอง กาหนดปัญหาโดยผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในกระบวนการสหกรณ์มีส่วนร่วมในงานวิจัย ...