DSpace Repository

Browsing by Author "กฤษณ์ธนินต์, เสฏฺฐเมธี"

Browsing by Author "กฤษณ์ธนินต์, เสฏฺฐเมธี"

Sort by: Order: Results:

  • พระใบฎีกาพงษ์ศักด์ิ, ขนฺติพโล; กฤษณ์ธนินต์, เสฏฺฐเมธี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการด้านส ...
  • กฤษณ์ธนินต์, เสฏฺฐเมธี; สวงค์, นาถสีโล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557)
    การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย ๑) เพื่อศึกษาการบริหารความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ นักวิชาการทั่วไปทั้งในส่วนของตะวันออกและตะวันตก ๒) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการ บริหารความเปลี่ยนแปลง ๓) เพื่อศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาในการบริหาร ...