Research

 

Recent Submissions

 • สมชัย, ศรีนอก; ชวาล, ศิริวัฒน์; นิเวศน์, วงศ์สุวรรณ; ศักดิ์ดา, อคฺคปญฺโญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีล ๕ ตามหลักคาสอน พระพุทธศาสนาเถรวาท, ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแ ...
 • สุพรต, บุญอ่อน; พระครู, ูสิริภูรินิทัศน์; พระครูใบฏีกามณฑล, เขมโก; ปฏิธรรม, สำเนียง; ธีรพันธ์, เชิญรัมย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค&เพื่อ (๑) เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินการของโรงเรียน ผู สูงอายุในภาคกลาง (๒) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู สูงอายุของโรงเรียน ผู สูงอายุในภาคกลาง และ (๓) เพื่อเสริมสร างเค ...
 • นันทกรณ์, ปิยภาณี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยเรื่อง “อัตวินิบาตกรรม : แนวทางแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทย ตามหลักพุทธจริยธรรม” มีวัตถุประสงค์อยู่ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวคิดใน การตัดสินใจทาอัตวินิบาตกรรม ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยจิตสังคมท ...
 • พระครู, วิโชติสิกขกิจ; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; ศราวุธ, ปลอดภัย; ปริญญา, นิกรกุล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาลักษณะการบริหาร การบูรณาการหลักพุทธธรรม แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเลือกแบบเจาะจง ...
 • พระครู, สุตธรรมาภรณ; พวน, ขนฺติธโร (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยกับการพัฒนาจิตใจ ...
 • พระใบฎีกาพงษ์ศักด์ิ, ขนฺติพโล; กฤษณ์ธนินต์, เสฏฺฐเมธี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการด้านส ...
 • ภูริทัต, ศรีอร่าม; พระครู, สุตธรรมาภร; วิเชียร, สิริวฑฺฒโน; เจตนิพัทธ์, พิธิยานุวัฒน์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัย เรื่อง พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย เพื่อศึกษาแนวคิดและคุณค่าของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ...
 • ทวีศักดิ์, ทองทิพย์; พระครูศรี, สุนทรสรกิจ; สมบัติ, ฐานวโร (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยว ทางศาสนาและวัฒนธรรม และผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ วิธีดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ ...
 • ธีระวัฒน์, แสนคำ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยเรื่อง พระธาตุสาคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และ ความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และพุทธศิลป์ของพระธาตุสาคัญในล้านช้าง เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ...
 • สมเดช, นามเกตุ; เจษฎา, มูลยาพอ; บุญส่ง, สินธุ์นอก (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “การแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชน ตามโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดื่มสุรา และผลกระทบจกการดื่มสุรา ในจังหวัดหนองคาย ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรม ...
 • กาพล, สุกันโท (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชน ตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในตาบลแม่ยาวที่มี ...
 • ณภัสสรส์, เหมาะประสิทธิ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  ผลการวิจัยพบว่าตัวชี้วัด พฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ใน สังคมไทย ประกอบด้วย๘ องค์ประกอบ และ๖๐ ตัวบ่งชี้ดังนี้๑ ) องค์ประกอบด้านหลักธรรมสาหรับ ครอบครัว มี ๑๑ ตัวชี้วัด๒) องค์ประกอบด้าน สัมพันธภาพภายใ ...
 • กมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; พุทธชาติ, แผนสมบุญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการพัฒนาจิต และปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ และปัญญาแบบองค์รวม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม ...
 • พระ, โสภณพัฒนบัณฑิต; อุทัย, วรเมธีศรีสกุล; สวาท, ฮาดภักดี; ธีร์ดนัย, กัปโก (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ แหล่งโบราณคดีในสังกัดหน่วยงานศิลปากรที่ ๙ อันประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ ๒. เพื่อศึกษาบริบ ...
 • เสรีชน, นริสสโร; ชมกร, เศรษฐบุตร; ชาตรี, อุตสาหรัมย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการละเมิดพระธรรมวินัยของ พระสงฆ์ที่ส่งผลต่อวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทย และเพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อวิกฤติ ...
 • บรรพต, แคไธสง; ภิรัฏฐกรณ์, อํสุมาลี, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีการวางหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน คำสอนทางพระพุทธศาสนาจึง เป็นระบบจริยธรรมที่หยั่งรากลึกลงไปในพื้นฐานการดำเนินชีวิตของผู้คนในโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สังคมไทย หลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนานอกจ ...
 • สุเทพ, สารบรรณ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑. เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ...
 • ประยงค์, จันทร์แดง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  งานวิจัยครัง้ นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสาระสาคัญและรูปแบบโครงสร้างของมหา ปรินิพพานสูตร ๒)วิเคราะห์ประเด็นทางปรัชญาในมหาปรินิพพานสูตร และ ๓) วิเคราะห์คุณค่า ของมหาปรินิพพานสูตรที่มีต่อสังคมปัจจุบัน การศึกษาครัง้ ...
 • พระสุธี, วีรบัณฑิต; วรพันธุ์, แย้มหงษ์ปภา; ปัญญาพงศ์, ทรงรัฐ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) เพื่อ เสนอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพ ...
 • พระครู, ปริยัติธรรมวงศ์; นิภาภัทร, อยู่พุ่ม; นิเทศ, สนั่นนารี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสังคมไทยและ ประชาคมอาเซียน โดยวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่ อิทธิพล ผลกระทบ และภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อ สังคมที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมของสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds