DSpace Repository

รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

 

Recent Submissions

 • อริยศรีพงษ์, อัครนันท์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, 2562-01-05)
  การวิจัยนี้จุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิง บวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทย ...
 • ศตวรรษ, สงกาผัน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ” ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันการทุจริตในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ๒) ...
 • ศตวรรษ, สงกาผัน; สามารถ, บุญรัตน์; พระมหาสุดใจ, ชยวุฑโฒ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาหลักการบริหารและโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเลย ๒) ...
 • ศตวรรษ, สงกาผัน; สามารถ, บุญรัตน์; วรรณพร, ชุมพวง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการได้แก่ ๑. เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา และกระบวนการเลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดเลย ๒. ...
 • ประมาณเลิศ, อัจฉริยปัญญากุล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณ์เป็นรูปแบบการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็น การศึกษาแนวทางการจัดให้มีการจัดตั้งศาลวินัยและปกครองสงฆ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยสง ...
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๖ ประการ คือ ๑) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปะ พื้นบ้านและพุทธศิลปกรรมในล้านนา ๒) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปะของวัดและ ชุมชนในล้านนา ๓) เพื่อพัฒนาพื้นที่ศิลปะของวัดและช ...
 • พระมหาเสรีชน, นริสฺสโร; กมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; สุกิจจ์, บุตรเคน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบ หมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ ...
 • พระครูสิริธรรมบัณฑิต; อนุกูล, ศิริพันธ์; บุษกร, วัฒนบุตร; ณฤณีย์, ศรีสุข (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลาปาง” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง (๒) ...
 • พระครูสิริธรรมบัณฑิต; อนุกูล, ศิริพันธ์; บุษกร, วัฒนบุตร; ณฤณีย์, ศรีสุข (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลาปาง” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๒ ประการ ดังนี้ (๑) เพื่อสร้างรูปแบบทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒) เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กท ...
 • ณฤณีย์, ศรีสุข; พระอธิการสุชาติ, จนฺทสโร; บุรินทร์, รุจจนพันธุ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและ (๓) เพื่อเสนอต้นแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
 • ชัยภัทร, ปทุมทา; พระครูพิพัฒน์สุตคุณ; พระปลัดทัศนพล, เขมจาโร; กวีภัทร, ฉาวชาวนา; นพวรรณ์, ไชยชนะ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์คติธรรมและความเชื่อของสัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ๒) สังเคราะห์คติธรรมและความเชื่อของสัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรมในจังหวัดพิจิตร ๓) การออกแบบสัตว์สัญล ...
 • เติมศักดิ์, ทองอินทร์; รัฐพล, เย็นใจมา; กาญจนา, ดำจุติ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อยกระดับแหล่งทุนชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งทุนชุมชนในอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์สู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจ ...
 • พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล; ธีระพงษ์, สมเขาใหญ่; ดิเรก, นุ่นกล่ำ; สามิตร, อ่อนคง; รังสรรค์, วัฒนาชัยวณิช; อัครเดช, พรหมกัลป์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการ พัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ๒) สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่ เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นกา ...
 • พระครูโฆษิตวัฒนานุกูล; พระมหาชุติภัค, อภินนฺโท; อัครเดช, พรหมกัลป์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; สุภาวดี, คงอินทร์; วันพระ, สืบสกุลจินดา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  รายงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ๒) เพื่อพัฒนากระบว ...
 • อัครเดช, พรหมกัลป์; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; รัตติยา, เหนืออำนาจ; จรูญศักดิ์, สุนทรเดชา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคม พหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๒) เพื่อเสนอ แนวปฏิบัติใน การพัฒนากระบวนทัศน์ และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมก ...
 • ประเสริฐ, ปอนถิ่น; พระครูสาทรธรรมสิทธิ์; พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์; สังวรณ์, สมบัติใหม่; ปุระวิชญ์, วันตา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง บทบาทการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาและเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของ พระบัณฑิตอาสา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ ...
 • มนัสพล, ยังทะเล; พระครูใบฏีกาหัสดี, ประกิ่ง; พระครูภัทรจิตตาภรณ์; พระครูอัครศีลวิสุทธิ์; เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากเชือก:รูปแบบการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม่ ในการพัฒนาสัมมาชีพสู่ระดับสากลด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ...
 • พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ ๒)เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ในการประกอบธุรกิจStart Up ของผู้ประกอบการใหม่ ...
 • เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา”มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการ และองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศั ...
 • เบญจมาศ, สุวรรณวงศ์; พระมหาสุพร, รกฺขิตธมฺโม; มนัสพล, ยังทะเล; เบญญาภา, จิตมั่นคงภักดี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสาหรับ ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของผู้ประกอบการใหม่ ...

View more