DSpace Repository

รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

 

Recent Submissions

 • สุวิน, ทองปั้น; มาริสา, ไสวงาม (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค3 คือ ๑) เพื่อศึกษานโยบาย กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนา เมืองขอนแก น ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก น ๓) เพื่อเสนอยุทธศาสตร3และรูปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเช ...
 • อดุลย์, หลานวงค์; พระมหาโยธิน, โยธิโก; พระภาณุวัฒน์, จนฺทวฑฺฒโน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวด้าน พุทธศิลป์ประเภทฮูปแต้มของวัดในภาคอีสาน ๒) เพื่อศีกษาการมีส่นร่วมของชุมชนในการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศิลปของวัดในภาคอีสาน และ ๓) ...
 • ปัญญา, คล้ายเดช; ณัทธีร์, ศรีดี; ปชาบดี, แย้มสุนทร; สุภาพร, บัวช่วย; เนตรทราย, แย้มเจริญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค. คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของตลาดน้ำในประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษานโยบายป(จจัยและองค.ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการท องเที่ยวตลาดน้ำ ๓) เพื่อ ศึกษาวิเคราะห.รูปแบบการบริหารการจัดการการท ...
 • ประกอบ, มีโคตรกอง; สุธิพงษ์, สวัสดิ์ทา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค" คือ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบและขบวนการสร างเครือข ายการ พึ่งพาตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพื่อศึกษาการเสริมสร างเครือข ายการ พึ่งตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) ...
 • พระอุดมปัญญาภรณ์; ธยายุส, ขอเจริญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด ศรีสะเกษ (2)เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดศรีสะเกษ (3)เพื่อวิเคราะห์การส่งเส ...
 • เสรี, ศรีงาม; เบญญา, จิตมั่นคงภักดี; พระครูใบฏีกาหัสดี, ประกิ่ง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาคุณค่าของการฝึกโยคะสมาธิ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดคุณค่าของการฝึกโยคะสมาธิตามแนวทางพุทธปรัชญา (๒) เพื่อศึกษากระบวนการฝึกโยคะสมาธิเพื่อส่งเสริมสุขภาพขององค์กรต้นแบ ...
 • สุกานดา, จันทวารีย์; นภวศันต์, อังกาน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การศึกษาวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อ ศึกษายุทธศาสตร์การสร้างชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธ เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินการยุทธศาสตร์ปฏิบัติงาน ชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธ ...
 • คิด, วรุณดี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพครั้งนี้คือ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาธุรกิจในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๒) เพื่อทราบสาเหตุการดำเนินการรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ...
 • ภัณฑิลา, น้อยเจริญ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการด้วยความเอื้อ อาทรแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้าง ต้นแบบการจัดสวัสดิการด้วยความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอาย ...
 • กิตติทัศน์, ผกาทอง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแนวพุทธในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมสู่ความสมดุล ...
 • สมคิด, พุ่มทุเรียน; พระครูอุทัยกิจจารักษ์; ภราดร, แก้วบุตรดี; สมบัติ, นวลระออง; จรรยา, ลินลา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยเรื่อง “จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และสถานการณ์ความมั่นคงทางครอบครัว พ่อ-แม่มือใหม่ ๒) เพื่อศึกษาจิตวิทยาเชิงพุทธ ...
 • เขมจิรา, พิทักราษฎร์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนา และทาการศึกษาผ ...
 • พระมหาสุเทพ, สุทฺธิญาโณ, ดร.; พระใบฏีกาสุพจน์, ตปสีโล, ผศ.; ประยูร, สุยะใจ; รัตน์มณี, สุยะใจ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  ก า ร ศึก ษ า วิจัย มีวัตถุประสงค์คือวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการ เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี ...
 • พระอธิการเวียง, กิตฺตวณฺโณ; พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ; ธีรทิพย์, พวงจันทร์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสัมมาชีพของคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์ ๒) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและความรับผิดช ...
 • พระครูศรีปริยัติการ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความสุข ๒) เพื่ออธิบายความเชื่อเกี่ยวกับความสุขและ ๓) เพื่อวิเคราะห์หลักการปฏิบัติเพื่อความสุขของชนเผ่าไทยญ้อในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ ไทย้อบ้านโพน จังหวัดนครพนม ...
 • ศศิธร, ล่องเลิศ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาโครงสร้างทางภาษาและการสื่อสารของกลุ่ม ชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก ๒) พัฒนากระบวนการสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง พลังทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก ...
 • ปัญญา, คล้ายเดช; อำพล, บุดดาสาร; ศุภกาญจน์, วิชานาติ; ปชาบดี, แย้มสุนทร; นิรัช, เรืองแสน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) ศึกษาเครือขายการจัดการศึกษาคณะสงฆ เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๒) พัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาคณะสงฆ เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) วิเคราะห เครือข ายการจัดกา ...
 • ประกอบ, มีโคตรกอง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค! คือ ๑) เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของชาวนาในจังหวัดขอนแกน ๒) เพื่อแนวทางการสงเสริมการพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแกน ๓) เพื่อวิเคราะห!รูปแบบการ พึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแกน ...
 • อดุลย์, หลานวงค์; พระภาณุวัฒน์, จนฺทวฑฺฒโน; พระมหาภิรัฐกรณ์, อ สุมาลี, ดร. (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของพุทธศิลป์ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพื่อศึกษาลักษณะสาคัญและการเรียนรู้พุทธศิลป์ที่สาคัญในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) เพื่อศึกษาคุณค่าแล ะอิทธิพล ของพุทธ ...
 • พระครูธรรมธรวรเดชา, อคฺคเตโช (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาทางการเกษตรชอง ชุมชนเกษตรอินทรีย์ในสังคมไทย (๒) เพื่อศึกษาการบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทาง การเกษตรของชุมชนเกษตรอินทรีย์ในสังคมไทย (๓) เพื่อเสนอแนวทาง ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds