DSpace Repository

Browsing รายงานวิจัย by Title

Browsing รายงานวิจัย by Title

Sort by: Order: Results:

 • พระครู, วิมลศิลปกิจ; พระครู, พิธานพิพัฒนคุณ; ใจ, บุญชัยมิ่ง (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, 2561)
  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง สิบหมู่หาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่และส่งเสริมพัฒนาผลงานช่าง สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ...
 • มานิตย์, กันทะสัก; อมลณัฐ, กันทะสัก; ศตวรรษ, หน่อแก้ว (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562)
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ๒) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม ...
 • Phra, Rajvaramethi (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา่ลัย, 2559)
  The purposes of this research were 1) to synthesize the state of educational management in past and present of countries in ASEAN community, 2) to develop framework of trends in educational management for the unity of ...
 • พระคมสัน, ฐิตเมธโส, ผศ.; ดร.เอนก, ใยอินทร์; นางสาวปิยวรรณ, หอมจันทร์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์ (๒) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดกา ...
 • คมสัน, ฐิตเมธโส; เอนก, ใยอินทร์; ปิยวรรณ, หอมจันทร์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
  การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ ชุมชน มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์ (๒) เพื่อศึกษากระบวนการการจ ...
 • นิเวศน์, มณีรัตนวงศ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบริบททางสังคมของชุมชน ๒) เพื่อศึกษา กระบวนการจัดการทางสังคมของชุมชนโดยการบูรณาการหลักคาสอนทางศาสนาและวิถีแห่ง วัฒนธรรมของชุมชน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของกระบวนการจัดการ ...
 • ภูริวัจน์, ปุณยวุฒิปรีดา; ไพรัชน์, ธมฺมทีโป; สุกิจจ์, บุตรเคน; พิมพรไพ, ไกรสะอาด (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการดาเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์ ...
 • ธัชพล, ยรรยงค์; พระมหากิตติ, กิตฺติเมธี; พระมหาอนันต์, องฺกุรสิริ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ๒. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...
 • พระมหาอุดร, อุตฺตโร; พระศรีสุทธิพงศ์, สมส่วน; พระครูใบฎีกามณฑล, เขมโก; พระมหายรรยง, สุรปญฺโ; นิทรา, ฉิ่นไพศาล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยเรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหว ...
 • อุดร, อุตฺตโร; พระศรีสุทธิพงศ์, (สมส่วน; พระครูใบฎีกา, มณฑล เขมโก; ยรรยง, สุรปญฺโ; นิทรา, ฉิ่นไพศาล (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558)
  การวิจัยเรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหว ...
 • วิโรจน์, พรหมสุด (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนว พุทธของเยาวชน (๒) เพื่อศึกษากระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนวพุทธของเยาวชน (๓) เพื่อศึกษาประเมินกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแน ...
 • สหัทยา, วิเศษ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่รองรับอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ พัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุ ...
 • ผศ.ดร. ประพันธ์, ศุภษร; ดร. ตวงเพชร, สมศรี; นายสมคิด, เศษวงศ์ (2555)
  งานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ของ การวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาจิตอาสาตามแนวทฤษฎีทั่วไปและพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาการ ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา (๓) เพื่อศึกษากระบว ...
 • พระพีระพงศ์, ฐิตธมฺโม, ดร.; ดร.วิรัตน์, ฉัตรวิโรจน์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ...
 • พระพรหมเวที, (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) ศึกษาสภาพทั่วไปของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ของกลุมชาติพันธุในภาคตะวันตก (๒) วิเคราะหพฤติกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของกลุ มชาติพันธุในภาคตะวันตก และ (๓) นำเสนอกระบวนการมีสวนร วมอนุ ...
 • ฤทธิชัย, แกมนาค; พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ.ดร.; สุภัชชา, พันเลิศพาณิชย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยวในการพัฒนาของวัดและชุมชนในล้านนา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา ๓) ...
 • พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างจิตสำนึก (๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก (๓) เพื่อสังเคราะ ...
 • ฤทธิชัย, แกมนาค; พระครู, วิมลศิลปกิจ; สุภัชชา, พันเลิศพาณิชย์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยวในการพัฒนาของวัดและชุมชนและศึกษากระบวนการสร้างจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยในเชิงปฏิบัติก ...
 • พระครูธรรมธรศิริวัฒน์, สิริวฑฺฒโน ผศ., ดร.; พระสุภาพร, เตชธโร; นายสิทธิมนต์, ติสันเทียะ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภ ...
 • บูรกรณ์, บริบูรณ์ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา่ลัย, 2558)
  งานวิจัยนี้เล่มนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๑) เพื่อศึกษาการดารงอยู่และการสืบทอดของ เครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสืบสานเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ใน การสร้างสังคมเข้มแข็งและ ๓) เพื่อสังเคราะห์การดารงยู่ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account